!شرکت حسيب پرداز خاور ميانه مقدم شما را گرامي مي دارد

مشتريان گرامي: نظر به مقطوعيت قيمت محصولات در طول سال , در صورت مشاهده هر گونه افزايش قيمت
ازجانب فروشندگان مراتب را به روابط عمومي شرکت حسيب پرداز خاورميانه گزارش نماييد

شماره تلفن روابط عمومي:65246817 - 65253424 - 021

حسيب فروشگاه
         روايت :87.11
(قيمت :67,000(تومان
برخي امکانات نرم افزار                                                                   محصولات 

تعاريف
تعريف حسابهاي بانکي , بدهکاران , بستانکاران , صندوقها , هزينه ها
(تعريف گروه ها و ريز اقلام کالا و خدمات (در دو سطح
تعريف دسته چک براي حسابهاي بانکي و نحوه چاپ چک جهت صدور آن
تعريف انواع تخفيف و افزايش قيمت ها در خريد و فروش
(تعريف انواع قالب چاپ فاکتور فروش (وجود 56 حالت پيش فرض
تعريف مشتريان و فروشندگان و گروه بندي آنها

عمليات
ثبت , بازنگري و اصلاح فاکتورهاي خريد و فروش و برگشت از خريد و فروش
ثبت , بازنگري و اصلاح کليه عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي
ثبت , بازنگري و اصلاح قبوض دريافت و پرداخت وجه نقد


گزارشات
( گزارش عملکرد سود وزيان در طول هر زمان (خلاصه و مشروح
گزارش مجتمع عملکرد مشتريان و فروشندگان در خريد , فروش و چک
گزارش چکهاي دريافتي بر حسب وضعيت , تاريخ , مبلغ و تحويل دهنده
گزارش چکهاي پرداختي بر حسب وضعيت , تاريخ , مبلغ و تحويل گيرنده

My Best Friends                                                           My Favorite Work

تعاريف
(کدينگ سرفصل هاي حسابداري توسط حسابدار (حتي سرفصل هاي اتومات
تنظيم صدور ويا عدم صدور اسناد اتومات در خريد , فروش وعمليات چک ها و قبوض
تنظيم سر فصل هاي اتومات
عمليات
ثبت , بازنگري و اصلاح سند حسابداري
ثبت , بازنگري و اصلاح حواله جابجايي کالا در انبارها
ثبت , بازنگري و اصلاح حواله ورود و خروج کالاي اماني


گزارشات
گزارش خلاصه عملکرد اسناد جهت ثبت در دفاتر رسمي
گزارش  دفاتر کل , معين و تفضيلي
گزارش تريل عملکرد خريد و فروش کالا با مشتريان و فروشندگان
تعاريف
تعريف روال هاي توليد محصول و آزمايشات آنها
تعريف قيمت هر کالا براي هر مشتري

عمليات
ثبت , اصلاح و بازنگري برگه توليد محصول
ثبت , اصلاح و بازنگري سفارش فروش کالا
گزارشات
گزارش تريل توليد محصولات بر حسب  محصول , تاريخ , شماره برگه و انبار
گزارش جمعي توليدات

حسيب  توليد
روايت :87.11
(قيمت:367,000(تومان

حسيب بتن
روايت:78.11
(قيمت:1,700,000(تومان

حسيب  شرکت
روايت :87.11
(قيمت:157,000(تومان

تعاريف
تعريف روال توليد انواع بتن
تعريف خودرو و راننده جهت حمل و نقل کالا در خريد وفروش
تعريف نحوه چاپ قرارداد

عمليات
ثبت , اصلاح و بازنگري حواله خروج کالا
تجميع حواله هاي خروج جهت صدور فاکتور فروش
ثبت , اصلاح و بازنگري حواله حمل و نقل کالا بين انبارها
ثبت , اصلاح و بازنگري برگه توليد بتنگزارشات
خلاصه عملکرد فاکتورهاي فروش
مشروح عملکردکالا براي هر شخص
مشروح عملکرد راننده
گزارش مقادير حمل نشده هر فاکتور خريد

برخي امکانات نرم افزار                                                                   محصولات 

برخي امکانات نرم افزار                                                                   محصولات 

برخي امکانات نرم افزار                                                                   محصولات 

                                      صفحه اصلي
            
                       حسيب فروشگاه
     
         حسيب شرکت و توليد
       
     حسيب بتن و عمران

       حسيب اعتباري

   سوالات متداول

               دانلود

دعوت به همکاري با شرکت حسيب پرداز خاور ميانه

شرکت حسيب پردازخاور ميانه در نظر دارد با موارد زير همکاري لازم را داشته باشد

تعداد نا محدودي دانشجو جهت فراگيري نرم افزارهاي حسيب     ·
نمايندگي هاي فعال فروش نرم افزار در سراسر کشور      ·
نمايندگي هاي فعال جهت پشتيباني از نرم افزار در سراسر کشور      ·
تعاريف
امکان تعريف گروه هاي پروژه ابنيه در قالب ساختماني , راه سازي و سدسازي
امکان تعريف مشروح پوژه هاي ابنيه در گروه هاي پروژه هاي ابنيه
مکان تعريف کليه اقلام کالا و خدمات بطور مشروح درهر گروه کالا و خدمات
عمليات
ثبت , بازنگري واصلاح حواله مصرف کالاهاي موجود در انبارها براي هر پروژه
ثبت , بازنگري واصلاح حواله مصرف مستقيم کالا و خدمات

گزارشات
(تريل عملکرد مصرف کالا و خدمات در مراکز هزينه (پروژه ها
(کاردکس مصرف کالا و خدمات در مراکز هزينه (پروژه ها

برخي امکانات نرم افزار                                                                   محصولات 

حسيب عمران
روايت:78.11
(قيمت:567,000(تومان

تعاريف
تعريف سرفصل هاي حسابداري در 3 سطح کل , معين و تفضيلي
تعريف انواع حساب هاي پس انداز , جاري و وام
تعريف حساب جاري وپس انداز براي اشخاص حقيقي و حقوقي
تعريف کاربران و تعيين سطح دسترسي هريکعمليات
ثبت , بازنگري و اصلاح دريافت و پرداخت نقدي و انتقالي
ثبت , بازنگري و اصلاح برگه وام , تعديل وام و اجرائيات وام
ثبت , بازنگري و اصلاح کليه عمليات چکهاي دريافتي و پرداختيگزارشات
گزارشات روزانه دريافت و پرداخت نقدي , انتقالي , کل اسناد حسابداري و
خلاصه عملکرد اسناد
   
گزارش گردش حساب هاي جاري , پس انداز و وام به همراه محاسبه ميانگين
حسابهاي جاري و پس انداز  
 
ليست اقساط معوقه و يا در انتظار وصول

برخي امکانات نرم افزار                                                                   محصولات 

حسيب اعتبارات
روايت:78.11
(قيمت:3,800,000(تومان
shape
آدرس شرکت: تهران - شهريار - بلوار آزادگان - ابتداي 20متري بسيج کهنز - صندوق مرکزي رفاه کهنز طبقه دوم
تلفکس : 65246817 - 65253424 - 021
Copyright 2009 Hasib Pardaz co. All Rights Reserved.
محصولات